Včelařský spolek Konice - od roku 1904


METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE

 

V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

https://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/

 


Poučení o nákaze 

Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza postihující zavíčkovaný včelí plod. Nákaza se šíří infikovanou potravou včel, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci. Spory původce se dostanou s potravou do trávícího traktu larev kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání. Výrazné příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky a nelze ho odstranit bez porušení buňky. Preventivními opatřeními jsou zejména zjišťování příčin zimních úhynů a slábnutí včelstev, zákaz používání plástů, vosků, medu a pylu z oblastí s neznámou nákazovou situací k chovu a ke krmení včel, sledování komerčních chovů matek a výroby mezistěn, zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla, udržování prázdných úlů bez včelího díla, vyhledávání a utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev, provádění průběžné dezinfekce úlů, souší, včelařských potřeb a pomůcek, ošetření vosku při teplotě 117 º C po dobu 60 minut ve všech provozovnách vyrábějících mezistěny, nezařazování včelího díla, nedezinfikovaných úlů, včelařských potřeb, pomůcek a zařízení do chovu včel, zejména v případě neznámé nákazové situace v místě a době jejich původu, pravidelné plošné preventivní prohlídky, soustavné omezování intenzity varroázy včel, zvýšená bdělost po dobu nejméně 5 let po zániku ohniska nákazy a zrušení ochranného pásma, zákaz léčení moru a hniloby včelího plodu, likvidace nepoužívaných prázdných úlů a chovatelských zařízení, zejména pokud nejsou zabezpečeny proti přístupu včel a jsou se včelím dílem, pravidelná obnova včelího díla, obnova a náhrada starých úlů a bezodkladná likvidace vyřazených úlů, pravidelné vyšetřování směsných vzorků zimní měli včelstev na mor a hnilobu včelího plodu v rizikových oblastech, v komerčních chovech matek a před přemístěním včelstev, přetavení plástů s plodem na vosk u uhynulých včelstev a utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev chovateli včel.


Opatření v OP moru vč.pl.

Vyhláška č. 299/2003 Sb.


Mor včelího plodu
–zákaz použití medu ke krmení včel, který pochází z označeného stanoviště (v
režimu podezření z nákazy), nebo medu, jehož část tvoří med z označeného stanoviště
–při potvrzení nákazy
a) u 15 % nebo více včelstev na stanovišti, neprodlenou likvidaci všech včelstev na
stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství
a nástrojů používaných při manipulaci s včelami a jejich produkty, pokud nelze zajistit
jejich účinnou dezinfekci, zejména v případě kovových předmětů, s předchozím nebo
následným vyžíháním plamenem; to však neplatí pro budovy a konstrukce včelínů
a kočovných vozů, nebo
b) u méně než 15 % včelstev na stanovišti, neprodlenou likvidaci včelstev
s potvrzeným výskytem nákazy
, jakož i úlů, a současně účinnou dezinfekci veškerého
včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy
s potvrzeným výskytem nákazy. Dojde-li v době do 1 roku ode dne likvidace včelstev
s potvrzeným výskytem nákazy k opětovnému potvrzení výskytu moru včelího plodu,
nařídí krajská veterinární správa likvidaci všech včelstev na stanovišti

 

Postup při vzniku podezření z nákazy moru včelího plodu ⇒ nález spor
původce moru včelího plodu ve vyšetřované včelí měli, nahlášení podezření
na mor včelího plodu chovatelem.

Úřední veterinární lékař provede kontrolu na stanovišti včelstev. Nařídí
chovateli včel předběžná mimořádná veterinární opatření, která platí do
doby potvrzení, nebo vyloučení nákazy:

1. Držet všechna včelstva chovaná na předmětném stanovišti.
2. Zakazuje se přemísťování včelstev z tohoto stanoviště nebo na toto stanoviště, včetně
včelích matek, plástů, úlů a jejich součástí, jakož i veškerých včelařských potřeb a
pomůcek, ve smyslu ustanovení § 13 odst.1 písm.c) bod 1 veterinárního zákona.
3. Zakazuje se použití medu pro krmení včel, který pochází z předmětného stanoviště,
nebo medu, jehož část tvoří med z předmětného stanoviště.
4. Pořízení soupisu včelstev chovaných na předmětném stanovišti a vést průběžně
aktualizování soupisu včelstev uhynulých, nakažených nebo podezřelých - ve
smyslu ustanovení § 13 odst.1 písm.c) bod 2. veterinárního zákona.

Pokud nejsou vhodné podmínky (období mimo aktivní sezonu včel, málo
plodu), provádí se klinické prohlídky včelstev až ve vhodném termínu.
Pokud jsou podmínky vhodné, provádí se klinické prohlídky včelstev hned.

Postup v případě potvrzení MVP⇒klinické příznaky + pozitivní výsledek z laboratoře
Po dohodě s chovatelem se úkony provádí přímo na stanovišti:
1. Je zahájeno správní řízení a vydá se rozhodnutí na místě.
2. Provede se soupis včelstev, úlů a spalitelného materiálu s rokem pořízení.
3. Po spálení se hned sepíše protokol o likvidaci včelstev na místě.
4. V případě, že chovatel provedl dezinfekci nespalitelného materiálu a ošetření
včelařského zařízení (včelín, kočovný vůz), sepíše se protokol o splnění rozhodnutí
KVS SVS na místě. Ocenění vzniklé škody si zajišťuje sám chovatel.
5. KVS SVS zasílá chovateli vlastní rozhodnutí o nařízených MVO.
6. V této fázi už může chovatel podat žádost o refundaci nákladů vzniklých
v souvislosti s likvidací nebezpečné nákazy.
7. Posledním krokem je zahájení správního řízení o ukončení nařízených MVO.

Postup při rušení podezření z nákazy moru včelího plodu ⇒ dvě klinické
prohlídky po sobě následující bez nálezu příznaků moru včelího plodu + odběr úředního vzorku
Při druhé negativní klinické prohlídce úřední veterinární lékař zakládá
dvojité podložky do prohlédnutých úlů a po 10-14 dnech odebírá úřední
vzorky aktuální včelí měli. Pokud je bakteriologické vyšetření negativní,
status stanoviště podezřelé z nákazy se ruší.
Pokud je bakteriologické vyšetření pozitivní provádí se klinické prohlídky
opět po 6 měsících ve stejném režimu.