Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Knihovna ZO ČSV Konice

Půjčovní řád

Knihovny ZO ČSV Konice

 

 • DVD, CD, Knihy jsou zapůjčovány členům ZO ČSV Konice a zájemcům o včelařství v regionu ZO ČSV Konice. 
 • Knihy se půjčují na dobu 1 měsíce, CD a DVD na dobu 14 dnů. Po domluvě je možné tuto dobu prodloužit. 
 • Půjčovné je bezplatné.
 • ZO ČSV může odmítnout výpůjčku nebo požádat o vrácení věci půjčené i před skončením určené zápůjční doby.
 • ZO ČSV je povinna předat věc vypůjčovateli ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
 • K výpůjčce dojde v místě bydliště předsedy, pokud není dohodnuto jinak. Půjčovní dobu si vypůjčovatel předem dohodne s předsedou ZO ČSV Konice - tel.: 723 217 856, e-mail: dedek.cunin@seznam.cz .
 • O výpůjčku se žádá s dostatečným předstihem. V případě více zájemců na jednu věc v jednom termínu rozhodne o půjčení předseda ZO ČSV.
 • Vypůjčovatel je povinen při převzetí věci se přesvědčit o stavu vypůjčené věci.
 • Vypůjčovatel je povinen vrátit vypůjčenou věc ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení.
 • Při zapůjčení DVD, CD nebo knihy je požadována záloha
 • Záloha je stanovena dle kupní ceny a opotřebení.
 • V případě, že DVD, CD nebo kniha bude vrácena včas a nebude poškozena či znečištěna, vrátíme Vám zálohu v plné výši.
 • V případě poškození, ztrátě nebo zničení vypůjčené věci nebude vypůjčovateli záloha vrácena.
 • Vypůjčovatel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce dohodnuté zápůjční doby.
 • Pokud nebude předmět půjčky vrácen do stanovené výpůjční doby, bude považován za ztracený nebo zničený. Záloha bude použita na koupi nového DVD, CD nebo knihy.
 • Není-li dohodnuto jinak, nesmí být vypůjčená věc přenechána vypůjčovatelem k užívání jinému uživateli.
 • Pořizování kopií CD a DVD je zakázáno.
 • Vypůjčovatel je povinen seznámit se s půjčovním řádem a tento dodržovat.
 • Vypůjčovatel svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s půjčovním řádem.