Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Nařízení Krajské Veterinární Správy

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj vykonává ve svém územním obvodu Olomouckého kraje státní správu a dozor ve věcech veterinární péče o zdraví zvířat, zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu a krmiv, veterinární ochrany státního území, ochrany zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, ochrany zdraví lidí před nemocemi z potravin, ochrany životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a dodržování ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

https://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/olomoucky-kraj/

 

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj vydává závazná nařízení týkající se také oboru včelařství. Pro snadnější zpřístupnění informací KVS pro včelaře ZO ČSV Konice zde budou průběžně sledovány důležité dokumenty.


 

 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj 

Inspektorát Prostějov

Za Kosteleckou 3902, 796 01 Prostějov

telefon : 582 345 211

 

MVDr. Helena Radiměřská Přibylová

veterinární inspektor – odborný rada

mob.: 607 060 394

email: h.pribylova.kvsm@svscr.cz


 

 


 

 

 

 


Krizové linky

Na základě dohody o spolupráci mezi Státní rostlinolékařskou správou a Státní veterinární správou ve věci sjednocení a zefektivnění systému hlášení případů podezření na otravy včel v souvislosti s možným použitím přípravků na ochranu zemědělských plodin, jakož i v jiných případech, kdy je potřeba neprodleně komunikovat se Státní veterinární správou je v provozu systém pohotovostních telefonních čísel na jednotlivé krajské veterinární správy Státní veterinární správy. Tato telefonní čísla jsou uvedena na webových stránkách Státní veterinární správy pod odkazem „organizační útvary Státní veterinární správy“ https://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/krizove-linky.html                26.9.2013

 

Krizové linky jednotlivých KVS, určené k hlášení nákaz nebo mimořádných situací jsou k dispozici 24 hodin denně.

Krizová linka pro Olomoucký kraj

KVS pro Olomoucký kraj

tel.: 720 995 206