Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Legislativa

Ve Sbírce zákonů v částce č. 12/2018 vyšla:

Vyhláška č. 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně souvisejících vyhlášek

a

Vyhláška č. 19/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Obě vyhlášky jsou platné dnem vyhlášení, tj. 7.2.2018 a účinné patnáctým dnem ode dne vyhlášení, tj. 22.2.2018.

web ČSV

 

 

Právní předpisy - web ČSV

 

 

Předpisy, které upravují prevenci a tlumení nebezpečných nákaz včel


•Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon)
•Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí
přenosných ze zvířat na člověka (poslední novela platná od 25.4.2013)
•Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015
•Nařízení SVS mimořádná veterinárních opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy
 

Evidence včelstev


•Zákon č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon
•Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a
evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem


Intoxikace včel


•Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
•Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
 

Nakládání s veterinárními léčivými přípravky


•Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech)

 

Aktuální znění zákonů a vyhlášek najdete na https://cit.vfu.cz/vetleg/