Včelařský spolek Konice - od roku 1904


METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE

V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

https://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/


 

 

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017

 

 

 

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016

I. Povinné úkony hrazené státem

EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) - monitoring

Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 5 letech od zrušení ohniska nebo ohnisek ve vymezeném ochranném pásmu). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma, v oblasti, která byla před pěti lety ohniskem nebo ochranným pásmem – to znamená zrušená v roce 2011 a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek měli ze stanoviště včelstev (maximálně 25 včelstev).

EpM200 HNILOBA VČELÍHO PLODU – VyPr - klinické vyšetření

Všechna včelstva v ochranných pásmech moru nebo hniloby včelího plodu, vyšetření se provádí 1x v průběhu 12-ti měsíců po likvidaci nemocných včelstev.

EpM210 HNILOBA VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)

Na základě klinického vyšetření v indikovaných případech vyšetření plástů. KVS určí rozsah vyšetření.

EpM130 MOR VČELÍHO PLODUVyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na stanovišti, v případě, že se jedná o chovy včelích matek evidované v seznamu chovů vedeném uznaným chovatelským sdružením dle zákona č. 154/2000 Sb.

EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV)

Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti, po nařízeném podzimním preventivním ošetření v předcházejícím roce. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném podzimním preventivním ošetření (ExM340) a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2016. Všichni chovatelé včel jsou povinni do 30. 9. 2016 vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby zabraly celou plochu dna úlu.

 

II. Povinné úkony hrazené chovatelem

ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev). Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.

(Ve Věstníku Ministerstva zemědělství vznikla chyba v textu, který se týká vyšetření MVP dle kódu ExM 110. Místo uvedených 6 měsíců tam má být „Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.“)

a) před přemístěním včel nebo včelstev mimo území obce

b) na zimním stanovišti kočovných včelstev

ExM310 VARROÁZA O (předjarní preventivní ošetření)

Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých obcích podle procenta stanovišť bez nálezu roztoče (nulová extenzita) se provede preventivní ošetření u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla zjištěna nulová extenzita u méně než 25 % stanovišť na území obce. Pokud byla zjištěna nulová extenzita u více než 25 % stanovišť na území obce, provede se ošetření pouze na stanovištích, kde byl zjištěn nález více než tři samičky Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo ze směsných vzorků zimní měli, odebraných do 15. 2. 2016. Ošetření se provede schváleným VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování. Toto ošetření musí být provedeno do 15. 4. 2016. Vyhodnocení extenzity varroázy provede ÚVS SVS..

ExM320 VARROÁZAO (letní preventivní ošetření)

Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých obcích podle procenta stanovišť s nálezem více než tři samičky Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo ze směsných vzorků zimní měli (vysoká extenzita), odebraných do 15. 2. 2016, se provede ošetření u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla zjištěna vysoká extenzita u více než 25 % stanovišť na území obce. Ošetření se provede schváleným VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování. Toto ošetření musí být provedeno nejpozději do deseti dnů po posledním odběru medu. Vyhodnocení extenzity varroázy provede ÚVS SVS.

ExM330 VARROÁZA – O (letní preventivní ošetření – kočující včelstva)

Preventivní ošetření všech včelstev, která kočují, se provede po 1. 6. 2016, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště, evidované v Ústřední evidenci zvířat jedním z VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování.

ExM340 VARROÁZA – O (podzimní preventivní ošetření)

Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích

a) přípravkem Varidol 125 mg/ml – roztok k léčebnému ošetření včel 3x v období od 10. 10. - 31. 12. 2016 v intervalu 14 – 21 dnů a z hlediska aplikace v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo

b) jiným VLP pro ošetření včel v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo

c) jiným přípravkem, určeným pro ošetření včel, v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování

ExM400 NOSEMA – VyLa (PV)

Parazitologické vyšetření; vyšetřuje se vzorek 30 včel z každého včelstva na stanovišti, v případě, že se jedná o registrované chovy matek.


 

Varroáza

–Tato nákaza je řešena prostřednictvím MKZ
–chovatelům včel je umožněna volba, zda svá včelstva budou ošetřovat syntetickými
veterinárními léčivými přípravky na bázi pyrethroidů (Gabony) a amitrazu (Varidol), nebo
jinými schválenými VLP v souladu s jeho příbalovou informací nebo VLP schváleným pro
klinické testování
!!! nutnost sledovat vývoj populace roztočů v průběhu aktivního období včel !!!
–pro celou ČR je vydáváno stručné Nařízení MVO ve vztahu k varroáze s výčtem okresů,
na které se vztahuje povinnost provést plošná předjarní nebo letní preventivní ošetření
včelstev

Mor včelího plodu

–odběr směsného vzorků zimní včelí měli chovatelem
–odběr vzorků aktuální včelí měli chovatelem v nově vymezeném ochranném pásmu
–odběr vzorků aktuální včelí měli úředním veterinárním lékařem - úřední vzorek při
klinickém nálezu (rámek s klinickým nálezem), při rušení statusu „stanoviště podezřelé z
nákazy moru včelího plodu“ aktuální včelí měl pomocí dvojitých zamřížovaných podložek
–délka platnosti nařízených MVO pro vymezená ochranná pásma je stanovena na 12
měsíců