Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Povinnosti chovatelů včel

  1. při mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečných nákaz ( dlouhodobě varroáza, aktuálně mor vč. plodu,….) řídit se pokyny vydaných nařízení KVS (informace KVS, OÚ, ZO ČSV).

varroáza více

  • Při přemísťování včelstev je nutné postupovad podle Nařízeních SVS více
  • Povinné každoroční léčení a vyšetření měli (zajišťuje ZO ČSV, nebo veterinární lékař)

mor vč. plodu více

  • Povinnost hlášení podezření na nákazu Krajské veterinární správě
  • Zákaz léčení
  • Zákaz přemísťování včelstev z ochr. pásma. Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma a do ochranného pásma je možné jen se souhlasem krajské veterinární správy, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli. více

 

  1. Každoroční povinná registrace všech včelařů u ČESKOMORAVSKÉ SPOLEČNOSTI CHOVATELŮ, a.s. s termínem do 15. září.
  2. Povinnost každoročně do konce února hlásit OÚ trvalé stanoviště včelstev a nové stanoviště včelstev 5 dnů před jejich přemístěním. vzor hlášení (V případě, že chovatel nesplnil povinnost hlášení stanoviště na OÚ nemá nárok na náhradu škod v případě otravy včelstev, naopak může být i pokutován za nesplnění povinnosti hlášení.)
  3. Povinnost přihlásit se k registraci u ZO ČSV pokud máte včelstva na území této ZO a jste členem jiné ZO ČSV.

 

Podezření na mor včelího plodu oznámit:

Státní veterinární správa Prostějov

MVDr. Zdeněk Bezrouk

tel.: 582 345 211, mob.: 724 814 174        

Nákazový referent ZO ČSV Konice

Ladislav Škrabal

mob.: 602 894 546        

 

Prohlížitelé včelstev ZO ČSV Konice

Jaromír Dedek Čunín 23 - mob.: 723 217 856        

Ladislav Škrabal Prostějov (Runářov) - mob.: 602 894 546        

Josef Dvořák Olomouc (Krakovec) - mob.: 739 176 658        

Stanislav Rec Lutín (Krakovec) - mob.: 728 334 985        

  

 

 

Oznamte ZO chovatele včelstev, kteří nejsou členy ZO ČSV Konice a jejichž stanoviště včelstev jsou ve vašem okolí, dále včelstva neléčená na varroázu, opuštěné včelnice a včelíny s úly nezabezpečenými proti vnikání včel.