Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Otravy včel

 

Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, oznámí to neprodleně příslušnému orgánu Státní veterinární správy (pro okres Prostějov kontakt níže). Příslušný orgán Státní veterinární správy v součinnosti s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským provede místní šetření – zjistí okolnosti úhynu včel, zejména zda byl ošetřený porost kvetoucí, zjistí rozsah škod; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků, jejich vyšetření odborným ústavem a informování chovatele včel o výsledku tohoto vyšetření. Záznam o výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne též rostlinolékařské správě a chovatelům včel.

 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj 

Inspektorát Prostějov

Za Kosteleckou ulicí 3902

796 01 Prostějov   

telefon : 582 345 211

 

MVDr. Helena Radiměřská Přibylová

veterinární inspektor – odborný rada

mob.: 607 060 394

email: h.pribylova.kvsm@svscr.cz

  

MVDr. Helena Radiměřská Přibylová

veterinární inspektor – odborný rada

telefon : 582 345 211

mob.: 607 060 394

email: h.pribylova.kvsm@svscr.czVíce zde: https://vcelarikonicko.webnode.cz/narizeni-kvs/

MVDr. Helena Radiměřská Přibylová

veterinární inspektor – odborný rada

telefon : 582 345 211

mob.: 607 060 394

email: h.pribylova.kvsm@svscr.czVíce zde: https://vcelarikonicko.webnode.cz/narizeni-kvs/

Krizové linky

Na základě dohody o spolupráci mezi Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a Státní veterinární správou ve věci sjednocení a zefektivnění systému hlášení případů podezření na otravy včel v souvislosti s možným použitím přípravků na ochranu zemědělských plodin, jakož i v jiných případech, kdy je potřeba neprodleně komunikovat se Státní veterinární správou je v provozu systém pohotovostních telefonních čísel na jednotlivé krajské veterinární správy Státní veterinární správy. Tato telefonní čísla jsou uvedena na webových stránkách Státní veterinární správy pod odkazem „organizační útvary Státní veterinární správy“ https://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/krizove-linky.html                26.9.2013

 

Krizové linky jednotlivých KVS, určené k hlášení nákaz nebo mimořádných situací jsou k dispozici 24 hodin denně.

Krizová linka pro Olomoucký kraj

KVS pro Olomoucký kraj

tel.: 720 995 206

 

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VČEL 

při aplikaci přípravků nebezpečných pro včely

 

Přípravky nesmějí být používány v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o registraci a údaji, jimiž jsou označeny. To znamená, že při jejich aplikaci nesmějí být překročeny nejvyšší dávky, ani nesmějí být zkráceny bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití, nesmí být postupováno v rozporu s pokyny k ochraně zdraví lidí, zvířat, vod, včel, uvedenými v návodu k použití, jakož i s požadavky stanovenými vyhláškou, nesmějí být poškozeny rostliny na pozemcích mimo pozemek, na němž se provádí aplikace. Povinnost správného postupu při zacházení s přípravky se vztahuje nejen na osoby, které podnikají, ale na všechny, které přípravky používají nejen v zemědělství, lesním hospodářství, ale i na zahrádkách a v domácnostech.


Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev. Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům porostů a uživatelům pozemků.

Včelař musí provést toto hlášení stanoviště včelstev každoročně do konce února. Nové stanoviště včelstev musí nahlásit 5 dnů před jejich přemístěním. vzor hlášení (V případě, že chovatel nesplnil povinnost hlášení stanoviště na OÚ nemá nárok na náhradu škod v případě otravy včelstev.)
 

Zákon o rostlinolékařské péči

13. června 2012 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 199/2012 Sb., která změnila s účinností od 1. 7. 2012 zákon o rostlinolékařské péči (dále jen zákon).  Změny se dotkly mimo jiné § 49 a § 51.

 
Dosavadní znění § 49 zakazovalo ošetřovateli porostu používat přípravky na ochranu rostlin v rozporu s údaji, jimiž jsou označeny podle příslušného povolení, přičemž musí být postupováno podle návodu k použití. Nová úprava § 49 zakazuje ošetřovateli používat přípravky v rozporu s předpisem Evropské unie a zákonem o rostlinolékařské péči s výjimkou výzkumu. To znamená již ne návod k použití a údaje v příslušném povolení přípravku, ale je nutno se řídit přímo použitelným předpisem Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. Říjny 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.)
 
Druhou zásadní změnou zákona je zrušení odst. 7 v § 51, který upravoval podmínky letecké aplikace přípravků účinkujících na včely. Problematika je v novele zpracována v novém § 52 a týká se podmínek letecké aplikace přípravků obecně, neřeší jen aplikaci ve vztahu ke včelám. Zásadně se letecká aplikace přípravků zakazuje, avšak dále jsou popsány podmínky, za jakých lze provést postřik letecky. Jde v podstatě o aplikace, které musí být povoleny rostlinolékařskou správou a to na základě buď schváleného plánu letecké aplikace a následné žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace nebo na základě žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace. Ustanovení § 52 pak dále upravuje další podrobnosti povolování leteckých postřiků rostlinolékařskou správou a náležitosti žádostí a příslušných rozhodnutí.
 
Mgr. Jarmila Machová ČSV
 

  Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Vyhláška ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin č. 327/2012 Sb. 

 
S účinností od 1.11.2012 vyšla ve Sbírce zákonů nová vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Tato vyhláška zrušila dosavadní vyhlášku č. 327/2004 Sb. a její novelu č. 33/2012 Sb.
 
 

Nemoci a škůdci včel

 

 

 

 

video     YouTube