Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Včelařské dotace

Národní dotace 1.D

 

Krajská dotace

 

Evropská dotace

 

Financování a možné problémy se souběhem plnění

 

V tomto článku bychom chtěli upozornit na možné komplikace při čerpání dotací pro nestátní neziskové organizace (dále jen „ NNO“) na stejný účel ze dvou různých zdrojů.

Než si ZO zažádá samostatně o dotaci pro NNO od Ministerstva zemědělství, je třeba nejprve prověřit, zda žádost o dotaci na stejný účel nepodal již sekretariát ČSV. Pokud tak ZO neučiní a dotace je vyplacena, jedná se o dvojí plnění na stejný účel, což činí v praxi problémy a plynou z toho vážné důsledky.

 

Můžeme uvést několik příkladů:

 

a) ZO obdrží dotace na léčiva od Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) ve výši 70 %. Není možné, aby na zbývajících 30% požádala o dotaci obci.

b) Další příklad může nastat, když ZO dostane dar na aerosolový vyvíječ od zemědělského družstva, na který se již poskytuje dotace od ČSV. V tom okamžiku nastává dvojí plnění na stejný účel.

c) Pokud hodlá chovatel požádat o eurodotaci na úly z titulu začínajícího včelaře a zároveň o dotaci na úly z jiných zdrojů (např. krajské dotace) vždy platí, že nesmí nikdy jít o souběh dotací na tentýž úl. Chovatel si může zvolit, co je pro něj výhodnější, zda eurodotace ve výši max. 1000 Kč na jeden úl (v roce 2015 byla eurodotace vzhledem k převisu poptávky krácena na částku 636 Kč na jeden úl) nebo dotace z jiných zdrojů.

 

Každý žadatel o dotaci podepisuje současně s podáním žádosti o dotaci čestné prohlášení, kde je mj. stanovena podmínka, že nebude na stejný účel žádat dotace dvakrát. Svým podpisem na tomto čestném prohlášení stvrzuje, že byl s touto podmínkou seznámen a že neobdržel v tomto roce na činnost, případně účel, na který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, dotaci ze státního fondu nebo dotaci z územněsprávního celku (obec,kraj).

V případě porušení dotačních podmínek se žadatel zavazuje na základě provedené kontroly vrátit dotaci nebo její část zpět. Rovněž je povinen uhradit poskytovateli škodu, která mu vznikla v souvislosti s pozdním vrácením dotace tzv. sankční úrok.

Pokud by bylo při kontrolách zjištěno porušení této podmínky chovatelem, bude to ze strany SZIF vnímáno jako podvod se všemi z toho plynoucími důsledky.

Vždy je tak třeba nejprve ověřit, zda žádost o dotaci na konkrétní účel nebyla v daném roce již podána a poskytnuta.

 

OBĚŽNÍK 1/2016